Phát huy vai trò báo chí chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

TP - Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trong thành công chung của đất nước, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp xứng đáng. Hệ thống tuyên giáo cả nước đã bám sát tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các lĩnh vực công tác. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu ngành Tuyên giáo trong năm 2017 cần dự báo đúng tình hình, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, tập trung tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, sôi nổi từ những ngày đầu, tháng đầu, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Ngành cần: Khẩn trương xây dựng kế hoạch, tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết về nội dung học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập, tu dưỡng, nâng cao trình độ lý luận; Cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII.

Bên cạnh đó, ngành cần: Tăng cường chỉ đạo, quản lý báo chí - xuất bản; Phát huy vai trò, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chủ động định hướng cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu đổi mới, những nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Chủ trì, phối hợp với các ngành chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh phản bác có hiệu quả đối với các thông tin và luận điệu sai trái, góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin và sự gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong năm 2017, ngành Tuyên giáo phải nắm vững tình hình trong nước và quốc tế, chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên giáo. Trước hết là nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ngành Tuyên giáo cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 để bàn giải pháp triển khai có hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng