Quốc hội sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước

TPO - Việc kiện toàn bộ máy nhân sự Nhà nước như bầu, miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại kỳ họp 11 sẽ bắt đầu từ 30/3, và kéo dài đến tận 12/4.

Quốc hội dành hơn 10 ngày quyết định vấn đề nhân sự
Quốc hội dành hơn 10 ngày quyết định vấn đề nhân sự

Theo kế hoạch chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII được Văn phòng Quốc hội phát đi, ngày 30/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn, và Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến (nếu có). Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngày 2/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tại phiên làm việc này, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước; bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; Chủ tịch nước tuyên thệ… Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang ngày 6/4, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ sau đó sẽ thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tại phiên làm việc này, sau phần Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có), Quốc hội sẽ miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại phiên làm việc, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 7/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng Chính phủ; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bầu, tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tiến hành tuyên thệ.

Trong thời gian này, Quốc hội cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; miễn nhiệm, bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Đồng thời Quốc hội cũng phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng