Quy chế bầu cử: Cơ bản giữ nguyên như dự thảo

Sáng 21/4, đồng chí Trần Đức Lương, UV Bộ Chính trị điều hành phiên họp tại Hội trường, thảo luận và biểu quyết một số vấn đề trong Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) liên quan đến bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Ngày 21/4/2006, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X làm việc tại hội trường để thảo luận và biểu quyết về công tác nhân sự.ảnh : TTXVN
ĐH cũng thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X; nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị đọc Tờ trình về việc biểu quyết chủ trương bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.  Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã thảo luận, cân nhắc và thống nhất trình Đại hội cho bầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu ý kiến: Giao cho Ban Chấp hành Trung ương xem xét việc chuyển những ủy viên Trung ương dự khuyết có đủ điều kiện thay thế những ủy viên Trung ương chính thức khi khuyết.

Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng phiếu kín về việc bầu ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Kết quả, Đại hội nhất trí tán thành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm các ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết.

Đoàn Chủ tịch phân tích: trong quy chế làm việc của Đại hội đã được thông qua có quy định lấy phiếu giới thiệu của đại biểu Đại hội về nhân sự Tổng Bí thư khóa X chọn trong số các ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử, cách làm này đã được thực hiện tại Đại hội IX. Quy chế bầu cử các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của  BCH TƯ khóa X sẽ được thông qua tại hội nghị lần thứ I,  BCH TƯ khóa X.

Việc Đại hội bầu Tổng Bí thư là vấn đề lớn và hệ trọng cần được nghiên cứu kỹ, nếu các cơ quan lãnh đạo và các chức danh lãnh đạo của  BCH TƯ đều do Đại hội bầu thì trách nhiệm quyền hạn và mối quan hệ của các cơ quan và chức danh trên sẽ thay đổi, hiện nay chúng ta chưa nghiên cứu đầy đủ vấn đề này, vì vậy Đoàn Chủ tịch đề nghị cho giữ như dự thảo. 

Đoàn Chủ tịch đề nghị tiếp thu ý kiến và sửa câu “lấy ý kiến đại biểu Đại hội giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư bằng phiếu kín tại hội trường, chọn trong số các Ủy viên TƯ chính thức vừa trúng cử làm cơ sở để  BCH TƯ khóa X bầu Tổng Bí thư”.

Theo VietnamNet

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Tờ trình về việc tiếp thu và giải trình ý kiến của đại biểu đại hội tham gia về dự thảo Qui chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Qua thảo luận, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu về Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng chí Trần Đình Hoan nêu rõ: Nhiệm vụ công tác nhân sự Đại hội X là phải xây dựng được Ban Chấp hành Trung ương khóa X thực sự mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao.

Yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo và ý chí chiến đấu cao, có tư duy trí tuệ sáng tạo, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của toàn Đảng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, có tính đảng cao, thực sự phát huy dân chủ trong Đảng trên cơ sở chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, đồng thời nêu rõ: Nhất thiết không giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa X những cán bộ có một trong các khuyết điểm sau:

Một là, bản lĩnh chính trị không vững vàng, thiếu chính kiến, nể nang, né tránh, không dám đấu tranh chống cái sai, không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn.

Hai là, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người thẳng thắn phê bình, đấu tranh.

Ba là, cơ hội chính trị, tham vọng cá nhân, xu nịnh, chạy chọt, có tư tưởng cục bộ địa phương, phe cánh.

Bốn là, chịu trách nhiệm về tình trạng nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, để xảy ra tham nhũng, thất thoát lớn ở địa phương, đơn vị.

Năm là, giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất do lợi dụng chức quyền mà có, bản thân gia đình thiếu gương mẫu, cá nhân có khuyết điểm về đạo đức, lối sống.

Sáu là, không tích cực nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều, làm ít, uy tín giảm.

Bảy là, ý thức tổ chức kỷ luật kém không chấp hành điều động và đặt điều kiện với sự phân công của tổ chức.

Tám là, về lịch sử chính trị có vấn đề chưa được làm rõ nhưng chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét kết luận.

Về tiêu chuẩn Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, năng lực của Ban Chấp hành Trung ương, nói chung đã qua Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đủ sức khỏe đảm đương nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đề nghị Đại hội X bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa X có số lượng 185 đồng chí, trong đó 160 đồng chí ủy viên chính thức và 25 đồng chí ủy viên dự khuyết, đảm bảo tiêu chuẩn là chính đồng thời tính đến với cơ cấu hợp lý về vùng miền, nam nữ, dân tộc, độ tuổi, góp phần nâng cao chất lượng Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã giới thiệu 206 đồng chí để Đại hội xem xét lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa X, trong đó có 175 đồng chí được đề cử vào BCH là ủy viên chính thức, có số dư là 9,37%, 31 đồng chí được đề cử vào ủy viên dự khuyết, có số dư là 24%.

Cơ cấu chung của toàn bộ danh sách được giới thiệu như sau: Ủy viên Trung ương khóa IX tái cử là 87 đồng chí (42,23%), 119 đồng chí là đại biểu giới thiệu mới ( 57,76%) , 23 cán bộ nữ ( 11,16%), 20 cán bộ người dân tộc ( 9,7%). Tuổi trung bình là 53,26. Độ tuổi 45 trở xuống là 13 đồng chí ( 6,3%); từ 46 đến 50 tuổi là 39 đồng chí ( 18,93%); từ 51 đến 60 tuổi là 142 đồng chí ( 68,93%); 61 tuổi trở lên có 12 đồng chí ( 5,8%). Thấp nhất là 33 tuổi, cao nhất là 66 tuổi. Công tác ở các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương là 116 đồng chí, chiếm 56,31%, ở các địa phương là 90 đồng chí (43,69%). Danh sách các đồng chí được Ban chấp hành Trung ương khóa IX giới thiệu đề cử có lý lịch trích ngang được gửi tới từng đại biểu, hồ sơ cá nhân của từng đồng chí gửi tới từng Đoàn đại biểu để tham khảo.

Đồng chí Trần Đình Hoan cho biết: Có 1 đơn ứng cử của một đảng viên không phải là đại biểu dự Đại hội: đồng chí Nguyễn Xuân Hãn, 58 tuổi, GS, TS khoa học, giáo viên công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên ( Đại học quốc gia). Cùng với các đồng chí được BCH Trung ương giới thiệu và một đồng chí tự ứng cử, tại Đại hội tiếp tục đề cử và ứng cử thêm để có một danh sách ứng cử và đề cử chung trình Đại hội xem xét.

Đại hội thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa X gồm 185 đồng chí, trong đó, ủy viên chính thức gồm 160 đồng chí, ủy viên dự khuyết là 25 đồng chí.

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và những nội dung liên quan đến công tác nhân sự.

TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá