DMCA.com Protection Status

Quy hoạch đô thị thuộc phạm vi điều chỉnh của luật nào?

TPO - “Việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và chỉ có hiệu lực khi được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh”, ông Vũ Hồng Thanh-Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh

“Chỉ có hiệu lực khi được tích hợp”

Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Quy hoạch. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch không? Cũng có ý kiến đề nghị làm rõ quy hoạch của các thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này hay Luật Quy hoạch đô thị.

Về việc này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lập quy hoạch đô thị, nông thôn đã được quy định ở luật riêng (Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng). Tuy nhiên để bảo đảm tính hệ thống, khoản 4 Điều 6 của dự thảo Luật quy định quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng bổ sung Điều 29 mới về quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Theo đó việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và chỉ có hiệu lực khi được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Việc công bố, công khai quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

Để làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung cụm từ “hệ thống quy hoạch quốc gia” vào phạm vi điều chỉnh. Theo đó Luật quy hoạch là luật quy định chung, quy định trình tự lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, điều chỉnh, giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra hệ thống quy hoạch quốc gia tại Điều 5 của dự thảo Luật; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động quy hoạch.

Ngoài ra, sau khi rà soát các quy định của dự thảo Luật và đối chiếu với yêu cầu của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật quy hoạch các quy hoạch phát triển ngành không liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng bổ sung hành vi cấm lập, lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sản phẩm và thể hiện tại các khoản 1, 5 và 10 của Điều 3, khoản 1 Điều 14, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 70 của dự thảo Luật Quy hoạch.

TP trực thuộc trung ương chịu điều chỉnh cả hai luật

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, điểm b, Khoản 1 về quy hoạch vùng chưa quy định rõ vùng nào phải lập quy hoạch và quy hoạch vùng đó là quy hoạch gì. Cần làm rõ quy hoạch tỉnh với các tỉnh thuộc trung ương và quy hoạch tỉnh với các thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc phân định các vùng phụ thuộc vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng trong từng thời kỳ nhằm kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mặt khác, vùng hiện nay không phải là 1 cấp hành chính.

Vì vậy, việc không quy định cụ thể các vùng ngay trong Luật để đảm bảo việc phân vùng sẽ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn phát triển và tính linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong quản lý và phát triển kinh tế.

Dự thảo Luật Quy hoạch quy định ở cấp vùng sẽ có quy hoạch vùng để xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường có tính liên ngành, liên tỉnh và liên vùng đồng thời nội dung quy hoạch vùng đã được quy định cụ thể tại Điều 27.

Đối với các thành phố trực thuộc trung ương sẽ chịu sự điều chỉnh của cả Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị, trong đó, các quy định của Luật Quy hoạch đô thị sẽ liên quan đến việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng