Ra mắt bộ sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Ngày 8/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017, trong đó có bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017

Bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, nhất là từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến nay.

Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Bộ sách tập trung vào các vấn đề như đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Cuốn sách góp phần định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần và năng lực phục vụ nhân dân; kiên định vững vàng thực hiện đường lối đổi mới; đồng thời góp phần nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối Đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng ra mắt cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng”. Đây là tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Nội dung cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở) gồm 6 bài giới thiệu các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp cơ sở. Phần phụ lục gồm 22 mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức đảng cơ sở.

Nội dung cuốn sách Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp trên cơ sở) gồm 17 bài giới thiệu các nội dung của công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở; phần phụ lục gồm 45 mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng ở cấp trên cơ sở.

Cùng với đó, buổi công bố cũng giới thiệu cuốn sách “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng” của nhiều tác giả Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cuốn sách gồm 36 bài viết của các tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, an ninh, quốc phòng…phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những nhận định xuyên tạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua cũng như cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa về chính trị trong Đảng hiện nay…

Video đang được xem nhiều

Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
Video bàn thắng Chelsea 2-2 M.U: Kịch tính phút bù giờ
XEM VIDEO HAY NHẤT TẠI ĐÂY

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá