Rà soát các Chương trình hỗ trợ hợp tác xã

TPO - Đây là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP và thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Đối với việc sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã, theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, về chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan rà soát Chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014, đề xuất phương án trình Chính phủ, Quốc hội bố trí kinh phí (dòng ngân sách riêng) hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã năm 2018 và các năm tiếp theo để thực hiện. Bộ Tài chính khẩn trương cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ hợp tác xã năm 2017 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua hợp tác xã, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị định chính sách bảo hiểm sản phẩm nông nghiệp; các chính sách đã được quy định tại Điều 24 - Nghị định 193/2013/NĐ-CP thì giữ nguyên để thực hiện, các chính sách hỗ trợ khác Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét để bổ sung dự thảo nhưng đảm bảo tránh trùng lắp, phù hợp với quy định pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Về việc hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã, xóa nợ đọng khi hợp tác xã thực hiện chuyển đổi, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất vào chương trình sơ kết 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã.

Về tỷ lệ cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng không phải thành viên hợp tác xã nông nghiệp, để đảm bảo đúng bản chất của hợp tác xã là phục vụ thành viên là chủ yếu, Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ra thị trường không quá 50% tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định, khẩn trương xin ý kiến thành viên Chính phủ, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý I/2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng