Tăng 2 Tổng cục, vẫn thêm nhiều cục, vụ

TPO - So với Chính phủ nhiệm kỳ trước, các Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tăng 2 Tổng cục (không tính các Tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Theo đó, số lượng cấp Cục, Vụ và tương đương thuộc Tổng cũng nở rộ.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp Quốc hội
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại kỳ họp Quốc hội

139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa có báo cáo gửi Quốc hội việc triển khai các nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn. Liên quan đến đề án thi tuyển cấp vụ, sở, phòng, ông Tân cho biết, có 14 cơ quan Trung ương và 22 địa phương thực hiện thí điểm; các Bộ, ngành địa phương khác nếu có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thực hiện bổ nhiệm lần đầu thông qua thi tuyển thì được khuyến khích thực hiện tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc tổ chức thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Bộ, ban, ngành, địa phương... Qua tổng hợp báo cáo của 14 cơ quan Trung ương thì có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí; 13 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển, với 109 vị trí.

Hiện cả nước có 139 lãnh đạo được bổ nhiệm qua thi tuyển. Cụ thể ở Trung ương có 9 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 30 vị trí. Trong đó, Ban Tổ chức TƯ và Bộ Nội vụ có số lãnh đạo bổ nhiệm qua thi tuyển đông nhất với 6 vị trí. Còn lại một số bộ ngành đã thực hiện thi tuyển lãnh đạo từ 1-4 vị trí. Cung với đó, có 5 cơ quan đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện.

Nở nhiều Cục, Vụ

Liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức đối với Bộ, quan ngang Bộ (không tính Bộ Quốc phòng, Bộ Công an - giảm 6 Tổng cục, 55 Cục và tương đương, 20 cảnh sát PCCC cấp tỉnh và 819 phòng): Cấp Vụ và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ là 248 tổ chức, giảm 12 tổ chức; Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ là 125 tổ chức, tăng 7 tổ chức; Tổng cục và tổ chức tương đương là 29, tăng 2 tổ chức; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ là 102 đơn vị, giảm 8 đơn vị.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ: Ban (Vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là 52 tổ chức, giảm 1 tổ chức; đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ là 154 tổ chức, giảm 37 tổ chức.

Đối với các Tổng cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, so với Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII, tăng 2 Tổng cục (không tính các tổng cục thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng). Theo đó, số lượng Vụ và tương đương thuộc tổng cục là 219 tổ chức, tăng 6; Cục thuộc tổng cục là 102 tổ chức, tăng 2, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục là 128 tổ chức, tăng 5.

Về sắp xếp cơ quan chuyên môn địa phương, đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có 4 tỉnh thực hiện gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Hà Giang, Lào Cai, , giảm 5 cơ quan chuyên môn. Còn ở cấp huyện: Có 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện sắp xếp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, giảm 185 phòng chuyên môn.

Điều chuyển 5.488 biên chế về Bộ Công Thương

Liên quan đến việc thực hiện tinh giản biên chế, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, tính đến năm 2019 (biên chế khối Chính phủ quản lý) đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015.

Trong đó có bổ sung 41 biên chế công chức để tiếp nhận công chức từ 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; bổ sung 50 biên chế công chức đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp từ biên chế dự phòng năm 2019; điều chỉnh giảm 396 biên chế công chức của 4 địa phương (Hải Phòng, Yên Bái, Quảng Ninh, Điện Biên) để chuyển sang biên chế thuộc khối Đảng do hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn; điều chuyển 5.488 biên chế công chức quản lý thị trường từ các địa phương về Bộ Công Thương.

Năm 2018, Bộ Nội vụ đã thẩm định 63/63 tỉnh, 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 5/08 cơ quan thuộc Chính phủ, tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của các Bộ, ngành, địa phương giảm 3,87% so với năm 2015.

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách tinh giản biên chế, tính đến ngày 15/10/2018 đã thực hiện tinh giản biên chế 40.500 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; năm 2018: 10.139 người).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng