Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 (khóa X), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Tạo bước chuyển rõ rệt trong việc đẩy lùi tham nhũng, lãng phí

TP- Sáng qua (24/7) tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa X đã khai mạc trọng thể. Tại Hội nghị này, BCH Trung ương sẽ bàn và quyết định về các vấn đề như quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X;

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa X
Quy chế làm việc của  Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa X; chương trình làm việc toàn khóa của BCH Trung ương khóa X; đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; những quy định của BCH Trung ương về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

“Đó là những nội dung quan trọng, cấp bách nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng”- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã khẳng định như vậy trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị. Được biết, Hội nghị lần này cũng sẽ xem xét việc kỷ luật cán bộ.

Về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Tổng Bí thư nói Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Tích cực phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí là đòi hỏi bức xúc của xã hội, là quyết tâm chính trị của Đảng ta nhằm xây dựng một bộ máy lãnh đạo và quản lý trong sạch, vững mạnh, khắc phục một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta”.

Đại hội cũng đã định hướng các chủ trương lớn để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng, lãng phí. BCH Trung ương chúng ta đặt ngay vào chương trình làm việc của Hội nghị lần này vấn đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là thể hiện quyết tâm chính trị rất cao đó của Đại hội, cũng là quyết tâm của toàn Đảng và mong muốn của toàn dân.

“Chúng ta có trách nhiệm đề ra những biện pháp rất thiết thực và có hiệu quả để đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh đó nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt và cơ bản ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin trong Đảng và trong nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xã hội công khai, minh bạch, dân chủ, kỷ cương, đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính”- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định.

Một vấn đề quan trọng khác là đảng viên làm kinh tế tư nhân. Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh,  Đại hội X của Đảng đã chủ trương: Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng và quy định của BCH Trung ương.

Đại hội cũng chỉ rõ rằng: Những quy định ấy cần sớm được ban hành và chỉ đạo thực hiện, bảo đảm vừa phát huy khả năng làm kinh tế của đảng viên, vừa giữ được tư cách, phẩm chất của đảng viên và bản chất của Đảng. 

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Hội nghị Trung ương lần này có trách nhiệm bàn bạc và đưa ra những quy định phù hợp với tư tưởng chỉ đạo của Đại hội và thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội”. 

“Quy chế phải bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; giữ vững vai trò là lực lượng lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời phát huy tốt vị trí, chức năng của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, nhất là sự chủ động, năng động trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình mới, đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” – Tổng Bí thư  đặt yêu cầu như vậy về việc xem xét, quyết định Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa X.

Về chương trình  làm việc toàn khóa của BCH Trung ương, Tổng Bí thư cho rằng phải bảo đảm cụ thể hóa, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội X đã quyết định, lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề lớn của Đảng, của đất nước.

Về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư nêu rõ phải góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh nhằm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng; thể hiện rõ trách nhiệm, quyền hạn cùng các nguyên tắc, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, với tư cách là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của BCH Trung ương do Điều lệ Đảng quy định.

Dự kiến, Hội nghị Trung ương 3 sẽ kết thúc vào ngày 30/7. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá