Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ hơn

TP - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ tiếp theo của toàn Đảng là nghiên cứu, quán triệt và biến Nghị quyết Đại hội Đảng thành hiện thực cuộc sống.

>> Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tái đắc cử

>> "Chúng ta sẽ đẩy lùi được tham nhũng"

Đoàn viên thanh niên TW Đoàn múa hát mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Hồng Vĩnh
Đại hội đã thảo luận và thông qua những văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng bổ sung, sửa đổi.

Đại hội đã bầu BCH TW (160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết; tuổi bình quân 53,49; 16 ủy viên nữ; 18 ủy viên là người dân tộc thiểu số). Đại hội cũng đã bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên, Ba Bí thư 8 người và Ủy ban Kiểm tra T.Ư 14 người. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư. 

Đại hội thể hiện quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhằm mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Những nhiệm vụ như tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hơn, trong đó có đổi mới,  xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng được đặt ra với quyết tâm cao.

Ngay sau Đại hội, các tổ chức Đảng phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm mà Đại hội đã thông qua; tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả của Đại hội và kế hoạch cụ thể để đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006 - 2010.

Tiểu sử tóm tắt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sinh ngày 11/9/1940 tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, xuất thân trong gia đình nông dân, dân tộc Tày.

Tóm tắt quá trình công tác

1958 -1961: Học viên Trường Trung cấp nông lâm Trung ương, Hà Nội.

1962 - 1963: Công nhân lâm nghiệp, Kỹ thuật viên điều tra rừng Ty Lâm nghiệp Bắc Cạn.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963.

1963-1965: Đội phó đội khai thác gỗ Bạch Thông.

1966-1971: Sinh viên Học viện Lâm nghiệp Lê-nin-grát, Liên Xô.

1972-1973: Phó Ban Thanh tra, Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

1973-1974: Giám đốc Lâm trường Phú Lương, Bắc Thái.

1974-1976: Học viên Trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc.

1976-1980: ủy viên BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái kiêm Chủ nhiệm Cty Xây dựng Lâm nghiệp rồi Trưởng Ty Lâm nghiệp tỉnh Bắc Thái.

1980-1983: ủy viên BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái.

1984-10/1986: Phó Bí thư BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Chủ tịch UBND  tỉnh Bắc Thái.

11/1986-2/1989: Bí thư BCH Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bắc Thái.

12/1986: ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI.

3/1989: ủy viên BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

8/1989: Trưởng ban Dân tộc của BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

1l/1989: Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa VIII, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

6/1991: ủy viên Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

9/1992: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa IX.

6/1996: ủy viên Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

9/1997: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khoá X.

1/1998: ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII.

4/2001: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư BCH TW Đảng khóa IX.

4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  X của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu lại  làm Tổng Bí thư BCH TW Đảng khóa X.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá