Tổng Bí thư làm việc với Ban Dân vận Trung ương

Chiều 3-10, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Dân vận Trung ương

Cùng dự buổi làm việc, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc. Ảnh:Hiền Hòa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc. Ảnh:Hiền Hòa.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Dân vận Trung ương nêu rõ: Trong những năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã phấn đấu, quyết tâm cao, thực hiện tốt chức năng tham mưu và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao với sự chủ động, sáng tạo và ngày càng hiệu quả giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo thực hiện đường lối dân vận của Đảng. Nổi bật là việc tham mưu cụ thể hóa đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng thành những văn bản cụ thể, qua việc xây dựng Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng về công tác dân vận; đồng thời đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ tổng kết, góp phần đưa chủ trương, đường lối dân vận của Đảng thực sự đi vào cuộc sống và đẩy mạnh công tác dân vận lên một bước mới toàn diện hơn, hiệu quả hơn.

Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, chỉ thị quan trọng về công tác dân vận. Tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 15 thông báo, kết luận, chỉ thị tiếp tục lãnh đạo công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng trong thời kỳ mới.

Ban đã thực hiện thẩm định các đề án về công tác dân vận và tham gia ý kiến nhiều đề án liên quan đến công tác dân vận của các ban, bộ, ngành, mặt trận và các đoàn thể Trung ương trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ; tham gia thẩm định những đề án thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng…có liên quan mật thiết đến công tác dân vận. Hướng dẫn triển khai và kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương lớn của Đảng liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, mặt trận và đoàn thể nhân dân; nhất là về việc triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban dân vận tỉnh ủy, thành ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Năm dân vận của chính quyền”, công tác dân vận trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… Hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ công tác hằng năm và việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác dân vận, giúp cho ban dân vận tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu cho cấp ủy triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

Công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể ngày càng có chiều sâu, hiệu quả hơn. Đã vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội v.v.... Tổ chức, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Ban Dân vận cũng đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cơ quan thường trực Hội đồng công tác quần chúng Trung ương...

Tại buổi làm việc, các cán bộ chủ chốt của Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng đã trao đổi về nhiều nội dung liên quan đến việc đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong bối cảnh hiện nay; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng, Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, coi đó là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta, là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Thực tiễn những năm vừa qua càng khẳng định sâu sắc điều đó.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Ban Dân vận Trung ương về sự cố gắng, nỗ lực và những thành tích đã đạt được thời gian qua. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI tới nay, Ban Dân vận Trung ương đã chủ động, sớm xây dựng vả triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác dân vận.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, tiến bộ, công tác dân vận nói chung và hoạt động của Ban Dân vận Trung ương nói riêng cũng còn có những khó khăn và những mặt hạn chế nhất định, như báo cáo và các ý kiến đã nêu. Tổng Bí thư mong rằng, những cán bộ làm công tác dân vận sẽ có những phương hưóng, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tổng Bí thư tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương cần phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhất là việc đổi mới, tăng cường công tác dân vận của chính quyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới mà Đại hội XI của Đảng đề ra.

Ban Dân vận Trung ương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và phát huy vai trò của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác vận động quần chúng của từng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình mới. Bám sát cơ sở, địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tham gia giải quyết tốt những nguyện vọng chính đáng, đúng pháp luật của nhân dân về các vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập....

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 12 năm “ngày dân vận của cả nước” - 15 tháng 10 năm 2011, Tổng Bí thư chúc Ban Dân vận Trung ương và toàn thể đội ngũ cán bộ dân vận phát huy truyền thống, giữ vững ý chí quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu đạt nhiều thành tích mới trong công tác dân vận của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Theo Hiền Hòa
cpv.org.vn

Tổng hợp

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá