Tổng cục Thuế tăng thêm lãnh đạo cấp phó?

TPO - Theo quy định hiện hành, Tổng cục Thuế có không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Tuy nhiên, theo dự thảo sửa đổi tới đây, số lượng cấp phó được quy định “không quá 4 bốn” Phó Tổng cục trưởng.

Bộ Tài chính đã rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính để thay thế Quyết định số 115. Sau khi tổ chức lại và chuyển đổi mô hình một số Vụ/cục cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế giữ nguyên về số lượng các đơn vị thuộc Tổng cục như hiện nay gồm 17 đơn vị.

Đáng chú ý về số lượng cấp phó, theo quy định hiện hành, Tổng cục Thuế có không quá 3 Phó Tổng cục trưởng. Dự thảo lần này được sửa đổi theo hướng Tổng cục Thuế có không quá 4 bốn Phó Tổng cục trưởng theo quy định. Bộ Tài chính lý giải, điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật tổ chức Chính phủ, quy định “số lượng cấp phó của người đứng đầu Tổng cục không quá 4 người”.

Về cơ quan Thuế ở địa phương, đối với tổ chức cơ quan Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thuế cấp tỉnh), được giữ nguyên như hiện nay (theo đơn vị hành chính cấp tỉnh).

Đối với tổ chức Chi cục thuế trực thuộc Cục thuế cấp tỉnh, Bộ Tài chính đưa phương án tổ chức, sắp xếp lại theo hướng thu gọn các Chi cục có quy mô nhỏ để hình thành Chi cục theo khu vực (không theo đơn vị hành chính) thuộc Cục Thuế cấp tỉnh, nhằm bảo đảm theo chủ trương của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập.

Do vậy, tại dự thảo quyết định sẽ bỏ quy định cấp chi cục được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện và được quy định: Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố; liên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, sẽ rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện như hàng loạt chi cục hải quan, thuế và phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng