Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2009

Ngày 3/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra Chỉ thị về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2009 để làm cơ sở đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn 2000-2010 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2011-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ để chuẩn bị cho tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 1/4/2009.

Cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước vào 0 giờ ngày 1/4/2009.

Công tác chuẩn bị liên quan đến việc xây dựng phương án và kế hoạch cho cuộc Tổng điều tra, bao gồm các bước điều tra thử nghiệm kết thúc vào quý 2/2008.

Các Bộ : Quốc phòng, Công an, Ngoại giao phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra với số nhân khẩu trong phạm vi ngành mình phụ trách.

Bộ Tài chính có kế hoạch chuẩn bị kinh phí cho việc triển khai điều tra, đồng thời cùng với Tổng cục Thống kê lập dự trù kinh phí chi tiết cho cuộc Tổng điều tra.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) thực hiện điều tra thí điểm, xác định và bàn giao, chính xác phạm vi quản lý lãnh thổ giữa các đơn vị hành chính, tiến hành tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

Trong quá trình chuẩn bị Tổng điều tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư( Tổng cụ Thống kê) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định tiến hành Tổng điều tra.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá