DMCA.com Protection Status

Tổng rà soát lương, phụ cấp của 220.000 cán bộ, công chức cấp xã

TPO - Để thống nhất quy định về đội ngũ cán bộ, công chức, phải nghiên cứu thận trọng, tổng kết toàn diện, đánh giá tác động đầy đủ, đặc biệt về nguồn lực bảo đảm thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách đãi ngộ đối với tổng số khoảng 22 vạn cán bộ, công chức cấp xã.

Đánh giá toàn diện lương, phụ cấp 22 vạn cán bộ, công chức xã trước khi sửa đổi toàn diện luật
Đánh giá toàn diện lương, phụ cấp 22 vạn cán bộ, công chức xã trước khi sửa đổi toàn diện luật

Nhiều thay đổi về thời hạn hợp đồng

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được thông qua quy định nhiều điểm mới, trong đó có việc thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới.

Về nội dung này, có ý kiến đề nghị quy định theo hướng viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa hai lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động; thu hút lao động có trình độ cao, bảo đảm công bằng trong áp dụng chế độ viên chức, tương thích với quy định của Bộ luật Lao động.

Cũng có ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn của hợp đồng để phù hợp hơn với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số loại công việc.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới trong dự thảo Luật là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương. Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày Luật này có hiệu lực (01/7/2020); viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Việc quy định như vậy là phù hợp với Điều 240 của Bộ luật Lao động hiện hành và Điều 220 của Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý nội dung khoản 2 Điều 2 của dự thảo Luật theo hướng kéo dài thời hạn của hợp đồng làm việc từ 36 tháng như Luật hiện hành lên 60 tháng và quy định một số trường hợp được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (như đối với người là cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức hoặc viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Đồng thời bổ sung khoản 3 Điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 của Luật Viên chức hiện hành về ký kết tiếp, chấm dứt hợp đồng làm việc) quy định trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức; trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Đánh giá tác động 22 vạn cán bộ, công chức cấp xã

Về đối tượng công chức, một số ý kiến đề nghị trong lần sửa đổi này cần quy định chế độ thống nhất chung đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xã, phường, thị trấn là cấp hành chính cơ sở trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. Theo đó chính quyền cấp xã có đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã với những đặc điểm cơ bản của đội ngũ cán bộ, công chức trong nền công vụ Việt Nam và trong Luật Cán bộ, công chức đã xác định rõ điều này bằng việc điều chỉnh tất cả các đối tượng này.

Tuy nhiên, do một số yếu tố lịch sử nên trong thời gian dài hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có tính bán chuyên trách; tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ quản lý, sử dụng cũng có những đặc thù so với đội ngũ cán bộ, công chức nói chung.

Với xu thế ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước thì cần nghiên cứu để có quy định phù hợp hơn đối với đội ngũ này. Tuy nhiên, để thống nhất quy định về đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp xã đến trung ương thì phải nghiên cứu thận trọng, tổng kết toàn diện, đánh giá tác động đầy đủ, đặc biệt về nguồn lực bảo đảm thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách đãi ngộ đối với tổng số khoảng 22 vạn cán bộ, công chức cấp xã.

Do đó, trong phạm vi chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức lần này dự thảo Luật bổ sung quy định “tiếp nhận” đối với “cán bộ, công chức cấp xã” vào làm việc ở bộ máy cơ quan nhà nước cấp huyện trở lên. Sau kỳ họp, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội, tổng kết các quy định hiện hành về vấn đề này để đề xuất phương án cụ thể phục vụ việc sửa đổi toàn diện Luật Cán bộ, công chức khi đủ điều kiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng