Hà Nội:

Yêu cầu kiểm điểm việc mua sắm tài sản công ở Sơn Tây

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo thị xã Sơn Tây phải tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm trong việc chưa công khai, minh bạch hoạt động tài chính, mua sắm quản lý tài sản công.

Yêu cầu kiểm điểm việc mua sắm tài sản công ở Sơn Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất nội dung kết luận Thanh tra thành phố về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2014, 2015, 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra thành phố đã chỉ rõ hàng loạt tồn tại, hạn chế ở các phòng ban của thị xã và UBND các phường. Cụ thể, việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra còn chưa thường xuyên, kịp thời.

Nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo quá hạn quy định. Việc tổ chức thực hiện kết luận, thông báo giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật còn chậm.

Riêng về việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, một số đơn vị trực thuộc thị xã xây dựng kế hoạch sơ sài, chưa đầy đủ các nội dung theo kế hoạch của UBND thành phố và UBND thị xã. Cụ thể, UBND thị xã chưa thực hiện nghiêm túc một số quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên một số lĩnh vực như: hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước, hoạt động mua sắm quản lý tài sản sản công; quản lý và sử dụng đất đai...

Thanh tra Thành phố đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cũng phải tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các sai phạm, tồn tại, hạn chế nêu tại kết luận thanh tra.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng