Người đẹp nào khiến cơ đồ Chúa Trịnh sụp đổ?

TPO - Khi vào phủ chúa, bà chỉ là một nữ tỳ, sau được phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi. Bà là ai mà khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?

Thời nhà Trịnh (1545 – 1787) có tổng cộng bao đời chúa?

1. Thời nhà Trịnh (1545 – 1787) có tổng cộng bao đời chúa?

 • A. 10 chúa

 • B. 11 chúa

  Đáp án đúng là câu B: Tổng cộng có 11 chúa Trịnh chính thức (nếu tính luôn Trịnh Kiểm là có 12 chúa) cai quản xứ Đàng Ngoài trong hơn 2 thế kỷ.

 • C. 12 chúa

Ai là người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh?

2. Ai là người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh?

 • A. Trịnh Xuân

 • B. Trịnh Kiểm

  Đáp án đúng là câu A: Người mở đầu sự nghiệp của họ Trịnh là Trịnh Kiểm (1545 - 1570), người huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Tương truyền thuở nhỏ nhà Trịnh Kiểm nghèo, mẹ thích ăn gà nên ông thường bắt trộm gà của hàng xóm cho mẹ ăn. Hàng xóm rất ghét, nhân khi Trịnh Kiểm đi vắng bèn bắt mẹ ông ném xuống vực. Trịnh Kiểm về không thấy mẹ đâu bèn đi tìm, đến vực tìm ra xác mẹ thì mối đã xông đầy lên rồi. Mẹ mất, nghe tin Nguyễn Kim nổi dậy dựng lại nhà Lê, Trịnh Kiểm bèn đến xin gia nhập. Nhờ tài năng, ông được Nguyễn Kim tin cậy và gả con gái là Ngọc Bảo cho. Nǎm 1539 ông được phong làm Đại tướng quân, tước Dực quận công. Năm 1545, Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm lên thay cầm quyền, được phong làm thái sư nắm toàn thể quân đội.

 • C. Trịnh Cán

Ai là người giết nhiều vua chúa nhất trong lịch sử Việt Nam?

3. Ai là người giết nhiều vua chúa nhất trong lịch sử Việt Nam?

 • A. Trịnh Tráng

 • B. Trịnh Tùng

  Đáp án đúng là câu B. Trịnh Tùng (1550 – 1623) thụy hiệu Thành Tổ Triết Vương, là vị chúa Trịnh đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Người này đã từng giết vua của triều đại đối nghịch với triều đại mình (vua Mạc Mậu Hợp) và sau đó lại giết cả hai vị vua mình đang phò tá (vua Lê Anh Tông và vua Lê Kính Tông) để thâu đoạt quyền bính vào tay.

 • C. Trịnh Lạc

Người con trai hai lần nổi loạn nhằm lật đổ Trịnh Tùng là ai?

4. Người con trai hai lần nổi loạn nhằm lật đổ Trịnh Tùng là ai?

 • A. Trịnh Xuân

  Đáp án chính xác là câu A: Theo Đại Việt sử ký toàn thư, người con thứ của Trịnh Tùng là Trịnh Xuân đem quân làm loạn, đánh phá phủ chúa, bức cha dời ra ngoài thành rồi phóng lửa đốt cháy tràn lan các xứ trong kinh kỳ. Trịnh Tùng được gia tướng liều mình cứu nguy, nhưng phải xiêu dạt ở xa kinh thành. Đây là lần thứ hai Trịnh Xuân làm phản cha. Trước đó năm 1619, Xuân cùng vua Lê Kính Tông ngầm sai người bắn súng giết Trịnh Tùng. Việc không thành, vua Kính Tông - người trước đó được Trịnh Tùng đưa lên ngôi, nay lại bị chính Trịnh Tùng bức chết.

 • B. Trịnh Cán

 • C. Trịnh Tráng

 Sau khi làm loạn lần thứ 2, Trịnh Xuân bị xử phạt thế nào?

5. Sau khi làm loạn lần thứ 2, Trịnh Xuân bị xử phạt thế nào?

 • A. Lấy voi giẫm cho chết

 • B. Sai người chặt tay cho chết

 • C. Cho người chặt chân cho chết

  Đáp án đúng là câu C: Đại Việt sử ký toàn thư không nhắc việc Trịnh Xuân bị xử lý thế nào ở lần này. Tuy nhiên, sau vụ làm loạn thứ hai, án phạt mà Trịnh Tùng dành cho con trai là "sai người chặt chân Xuân cho chết". Khâm định việt sử thông giám cương mục thuật lại: “Vương kể tội Xuân là kẻ loạn thần tặc tử, rồi truyền Sĩ Lâm sai người chặt chân Xuân cho chết”.

Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

6. Người họ Trịnh nào được ví là Tào Tháo của Việt Nam?

 • A. Trịnh Sâm

 • B. Trịnh Tùng

  Đáp án chính xác là câu B: Trịnh Tùng (1550-1623) là con trai thứ của Trịnh Kiểm - người mở đầu sự nghiệp kiểm soát quyền lực thời Lê trung hưng (thế kỷ 16-18) cho gia tộc họ Trịnh. Trịnh Tùng không được vua và cha giao cho nối nghiệp thống lĩnh quân sĩ khi Trịnh Kiểm chết. Trịnh Cối - người được giao nối nghiệp "buông thả mình trong tửu sắc, ngày càng rông rỡ kiêu ngạo, không thương gì đến quân lính" (theo Đại Việt sử ký toàn thư) nên quan quân ép Trịnh Tùng dấy binh lật đổ anh trai. Năm 1570, Trịnh Tùng được vua Lê Anh Tông sắc phong làm Trưởng quận công, tiết chế các dinh thủy bộ, cầm quân đánh giặc, thay Trịnh Cối đã hàng theo nhà Mạc (triều đình đối nghịch của nhà Lê). Ông sau đó được thăng làm Tả tướng, Thái úy... và đỉnh cao là chức Thượng phụ, Bình An Vương, "mọi công việc nhà nước đều được tự xử quyết trước rồi sau mới tâu vua". Với việc phong vương đó, Trịnh Tùng trở thành chúa đầu tiên của dòng họ, mở đầu thời kỳ có một không hai trong lịch sử phong kiến dân tộc là đất nước vừa có vua lại có chúa.

 • C. Trịnh Cán

Chúa Trịnh nào sợ trời đánh phải sống trong hầm dưới đất?

7. Chúa Trịnh nào sợ trời đánh phải sống trong hầm dưới đất?

 • A. Trịnh Giang

  Đáp án chính xác là câu A: Uy Nam Vương Trịnh Giang (1711 – 1762) là vị chúa Trịnh thứ 6 thời Lê Trung Hưng, ở ngôi từ tháng 10/1729 đến tháng 1/1740. Trong thời gian cai trị của mình, Trịnh Giang làm nhiều việc mất lòng người như giết vua và nhiều đại thần được trọng vọng; lại sa vào con đường ăn chơi xa xỉ, tin dụng hoạn quan, gian nịnh... Một hôm, chẳng hiểu vì sao Trịnh Giang bị sét đánh gần chết, nhân đó mà mắc bệnh kinh quý, hễ nghe có sấm sét là kinh hồn bạt vía... Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì viết: Từ ngày làm việc bạo nghịch là giết vua (chỉ việc Trịnh Giang phế truất rồi giết chết vua Lê Đế Duy Phường), Trịnh Giang càng ngày càng tiếm quyền, ăn chơi dâm loạn không còn chừng mực gì nữa, cho nên về sau mới mắc bệnh kinh quý, sợ sấm sợ sét lắm. Bọn hoạn quan là Hoàng Công Phụ đánh lừa, đào đất làm cung Thưởng Trì cho Trịnh Giang ở. Từ đấy, Chúa không còn dám bước chân ra ngoài.

 • B. Trịnh Tuệ

 • C. Trịnh Xuân

Vị Trạng nguyên nào bị đồn thổi do cùng họ với nhà chúa nên mới được lấy đỗ?

8. Vị Trạng nguyên nào bị đồn thổi do cùng họ với nhà chúa nên mới được lấy đỗ?

 • A. Trịnh Diễm

 • B. Trịnh Giang

 • C. Trịnh Huệ

  Đáp án chính xác là câu C:Trịnh Tuệ (1701–?), trước có tên là Trịnh Huệ, sau vì trùng tên với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ nên đổi sang là Trịnh Tuệ, hiệu là Cúc Lam, là vị Trạng nguyên cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Trịnh Huệ vốn thông minh, học giỏi, nhưng khoa thi Hội ông dự thì do một người họ Trịnh là Trịnh Diễm làm chủ khảo, đến khi thi Đình lại xảy ra một sự thay đổi khác so với những khoa thi trước, đó là việc các thí sinh thay vì vào sân rồng để vua Lê vấn thi thì lại vào sân chúa để chúa Trịnh Giang hỏi thi. Do đó dư luận dị nghị cho rằng Trịnh Huệ không có tài mà là do có dòng dõi nhà Chúa nên mới được lấy đỗ trạng.

Người đẹp nào đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?

9. Người đẹp nào đã khiến cơ đồ nhà Trịnh sụp đổ?

 • A. Đặng Thị Huệ

  Đáp án đúng là câu A: Đặng Thị Huệ- một phi tần của chúa Trịnh Sâm, bà là một giai nhân bậc nhất của phủ chúa và cũng rất được chúa Trịnh Sâm sủng ái. Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào nói rõ Đặng Thị Huệ sinh năm nào, chỉ biết người đẹp Kinh Bắc mất năm 1783. Bà sinh ra trong một gia đình thường dân nghèo khổ ở làng Trà Hương, huyện Phù Đổng, trấn Kinh Bắc, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi vào phủ chúa, Đặng Thị Huệ chỉ là một nữ tỳ. Một hôm, Tiệp dư Trần Thị Vịnh sai bà bưng một khay hoa đến trước nơi chúaTrịnh Sâm ngồi. Trịnh Sâm nhìn thấy bà rất bằng lòng, bèn ân ái với bà. Từ đó bà ngày càng được Trịnh Sâm yêu quý, phong làm chính cung của mình, gọi là Tuyên Phi. Năm Đinh Dậu (1777), Đặng Thị Huệ lại sinh hạ một người con trai, tên là Trịnh Cán (1777-1782), nên càng được chúa sủng ái, lập làm Tuyên Phi. Biết chúa rất sủng ái mình, Đặng Thị Huệ ngày đêm mưu tính việc giành lấy ngôi vị Thế tử cho con trai. Đặng Thị Huệ có người em là Đặng Lân nhờ cậy thế chị làm nhiều điều bại hoại trong kinh thành. Lân giết chết nội giám là Sử thọ hầu là do bị Sử thọ hầu không cho vào động phòng với con gái của Tĩnh vương do chưa đủ tuổi. Lân phạm tội tày đình với con gái yêu của Trịnh Sâm, ấy vậy mà Chúa vẫn tha không bắt tội là bởi vì Trịnh Sâm quá si mê Tuyên Phi. Cũng vì bị Tuyên Phi ngày đêm than khóc mà Trịnh Sâm vốn là một người con chí hiếu đã cãi mẹ để làm chuyện phế trưởng lập thứ. Trịnh Sâm sau đó đã phế bỏ ngôi thế tử của Trịnh Tông đã trưởng thành để lập con của Tuyên Phi là Trịnh Cán mới 4 tuổi lên làm thế tử. Chính vì thế mới tạo ra mầm mống bất ổn giữa phe Trịnh Tông và Trịnh Cán. Sau này, phe kiêu binh diệt Cán, phù Tông lên ngôi Chúa nhưng lại cậy công làm náo loạn kinh thành. Cơ đồ vững chắc nhà Trịnh vì thế mà tiêu tan.

 • B. Đặng Lân

 • C. Triệu Phi Yến

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng