Xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn

Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển,Trường Chính trị Kiên Giang đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua bao khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “huấn luyện cán bộ”. Trọng trách, yêu cầu nhiệm vụ phía trước cũng đang đòi hỏi những nỗ lực phấn đấu hơn nữa.

Xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn
Xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn - ảnh 1 Tiến sỹ Chu Văn Hưởng, Bí thư Đảng uỷ, phó Hiệu trưởng nhà trường tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiền Phong xin trích đăng báo cáo tham luận do Tiến sỹ Chu Văn Hưởng, Bí thư Đảng uỷ, phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang được thành lập vào ngày 23/11/1948, trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều tên gọi, nhiều lần sáp nhập các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng từng giai đoạn. Trong 72 năm xây dựng và phát triển, bao thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động nhà Trường đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều gian khổ, ác liệt trong chiến tranh và cũng không ít khó khăn trong tiến trình xây dựng và đổi mới đất nước để không ngừng phát triển và trưởng thành.

Hiện nay, Trường được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 02 hecta, với cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tương đối đầy đủ và từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Trường luôn được quan tâm xây dựng, nâng lên cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đảm đương được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong những năm qua, với khối lượng, quy mô đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được giao rất lớn, nhà Trường luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm; coi trọng chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng là mục tiêu phấn đấu. Thông qua việc tổ chức tốt các khâu trong quá trình quản lý đào tạo, bồi dưỡng; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy- học; sử dụng có hiệu quả kinh phí được cấp; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham vấn chính sách... Từ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng lên, giúp cho học viên nắm vững kiến thức lý luận, nâng cao năng lực thực hành, kỹ năng xử lý các tình huống trong lãnh đạo, quản lý điều hành tại địa phương, đơn vị. Phần đông học viên phát huy tốt hiệu quả sau đào tạo, nhiều đồng chí giữ các cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở…

Tự hào với truyền thống và những thành tích đã đạt được; song nhà Trường vẫn còn một số mặt khó khăn, hạn chế, cần phải sớm khắc phục. Đó là,

- Nhu cầu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm được giao ngày càng tăng cao nhưng số lượng giảng viên, khả năng, điều kiện cơ sở vật chất, công tác giảng dạy, quản lý và phục vụ của Nhà trường còn có mặt chưa đáp ứng tốt;

- Nội dung chương trình, quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường xuyên có sự thay đổi nhưng chưa kịp thời phối hợp cụ thể hoá để tạo được sự thống nhất cao trong thực hiện;

- Mối quan hệ và sự phối hợp trong quản lý đào tạo, bồi dưỡng giữa nhà Trường với các ban, sở ngành, địa phương và trong nội bộ các khoa, phòng có lúc chưa chặt chẽ, khoa học;

- Tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ và sự rèn luyện, phấn đấu của một bộ phận cán bộ, giảng viên, viên chức có mặt chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới;

- Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham vấn chính sách còn nhiều hạn chế, vẫn chưa xứng tầm là một trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của tỉnh;

- Diện tích xây dựng, không gian dành cho việc nghiên cứu, làm việc, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của giảng viên và học viên ngày càng trở nên chật chội so với nhu cầu sử dụng; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập vừa thiếu, vừa lạc hậu, xuống cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tỉnh ta đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ; về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên…, Trường Chính trị tỉnh phải không ngừng đổi mới, cótầm nhìn chiến lược về sự phát triển một cách đồng bộ và toàn diện, lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động làm thước đo. Tính chiến lược, đồng bộ và toàn diện đó, đòi hỏi phải được thể hiện trên các mặt sau:

Từ việc xác định chức năng, nhiệm vụ gắn với nhu cầu đào tạo và điều kiện hoạt động; từ kiện toàn tổ chức, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên luôn ngang tầm và cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại.

Từ nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập đến quản lý và phục vụ; từ coi trọng năng lực chuyên môn đến rèn luyện đạo đức, lối sống và sự mẫu mực trong quan hệ ứng xử;

Từ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố đoàn kết thống nhất với mở rộng và phát huy dân chủ rộng rãi, thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

Từ cơ chế, chính sách thuận lợi đến sự chủ động tích cực của nhà Trường, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành và cả bên ngoài xã hội.

Xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn - ảnh 2  
Xây dựng Trường Chính trị Kiên Giang đạt chuẩn - ảnh 3 Một số hình ảnh hoạt động của Trường Chính trị Kiên Giang

Để thực hiện được tính chiến lược, đồng bộ và toàn diện đó, cần phải xem việc xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn như là một giải pháp căn cơ, vừa có tính trước mắt, vừa có tính chiến lược, lâu dài để tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư xác định; xứng tầm là cơ sở duy nhất đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị của địa phương. Trước mắt, nhà Trường đang tập xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hoá một số mặt sau:

Thứ nhất,chuẩn hoá nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tập trung thực hiện tốt việc tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh cả nhiệm kỳ và hằng năm; tổ chức tốt việc triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng, hoàn thiện giáo trình, tài liệu phục vụ học tập bảo đảm tính khoa học, cập nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về lý luận, tri thức, phương pháp và kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm cho học viên sau khi ra trường có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các cương vị công tác.

Thứ hai,chuẩn hoá quy chế, quy định; quy trình và phương pháp quản lý đào tạo, bồi dưỡng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương mang tính Đảng nghiêm túc và tự giác. Đặc biệt, phải “tập trung hoá”, “thực địa hoá” cho mọi loại hình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính chuyên nghiệp, chính quy, hiện đại với quy trình khép kín, chặt chẽ, khoa học; làm cho người học cảm thấy vinh dự, tự hào khi được học tập, rèn luyện tại mái trường Đảng của địa phương. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động, nhất là trong giảng dạy, học tập, sinh hoạt, nghiên cứu khoa học, xây dựng môi trường văn hoá công vụ, văn hoá trường Đảng.

Thứ ba,tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham vấn chính sách cho địa phương; bám sát thực tiễn để chủ động, phát hiện, kịp thời đề xuất vấn đề nghiên cứu, đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của địa phương. Trên cơ sở đó, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tham vấn chính sách; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức hội thảo khoa học; nâng cao chất lượng công tác thông tin khoa học...

Thứ tư,tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên đạt chuẩn. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp khoa, phòng trở lên phải đảm bảo các tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo, quản lý; trình độ ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin....

Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên đủ về số lượng, có trình độ chuyên môn sâu, có năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tâm huyết với nghề; có khả năng biên soạn được tài liệu giảng dạy, học tập theo phân cấp. Thực hiện tốt việc luân chuyển và nghiên cứu thực tế có thời hạn cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý.

Thứ năm,tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật hiện đại và đảm bảo điều kiện về tài chính cho hoạt động của nhà Trường.

Để đảm bảo Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang xứng tầm là cơ sở duy nhất đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ ở địa phương, thực hiện “công việc gốc” của Đảng bộ, Trường cần phải được xây dựng mới cho phù hợp. Trường Chính trị không chỉ là nơi học tập, rèn luyện đơn thuần theo nội dung, chương trình quy định mà còn là nơi thuận lợi, có giá trị thiết thực về thực tiễn để học viên kiểm nghiệm lý luận, lý thuyết. Đó là cơ sở vật chất, cơ chế vận hành, trang thiết bị làm việc, học tập, thực hành, thực nghiệm kỹ năng theo xu thế hiện đại hoá trong hoạt động của cả hệ thống chính trị và chính quyền điện tử. Mặt khác, Trường phải có đủ điều kiện cho việc rèn luyện thể chất, các hoạt động văn hoá thể thao; đảm bảo công tác hậu cần, nơi ăn, nghỉ của giảng viên và học viên trong một khuôn viên rộng lớn, có cảnh quan môi trường sinh thái tốt nhất; được trang bị các trang thiết bị, phương tiện phục vụ việc dạy, học và các hoạt động khác theo hướng hiện đại hoá, phù hợp với điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0; có nguồn tài chính đảm bảo tốt các hoạt động, công khai, hiệu quả, đúng luật.

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm và hiệu quả của các ban, sở, ngành, địa phương, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Chính trị tỉnh đã không ngừng xây dựng và phát triển, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 09/9/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có Thông báo số 2321-TB/TU về chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang tại số 282, Quốc lộ 61, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Để sớm hiện thực hoá chủ trương trên, Trường Chính trị tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đại hội; sự quan tâm vào cuộc một cách chủ động, tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn, xứng tầm là cơ sở duy nhất đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh nhà.

Với sự đóng góp 72 năm qua, tập thể Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang thật sự xứng đáng và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua. Nhiều cá nhân, đơn vị của Nhà trường cũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Nhà Giáo ưu tú; nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Học viện, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang; nhiều tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng