Cây thị nghìn năm chứa được 6 người trong gốc rỗng

Video
Cây thị tại đình Quán La (Tây Hồ, Hà Nội) có đường kính gốc gần 20 m, trồng vào đầu thời Lý và đã được công nhận là cây di sản.