Chuyện ly kỳ về nơi cất giữ báu vật 'voi vàng' của Vua Hàm Nghi 

Video
Báu vật của Vua Hàm Nghi tạ lễ gồm hai con voi vàng, sau voi vàng là hai con nghê đồng, hai thanh kiếm thần bằng đồng nung, lưỡi trắng có cán bằng gỗ chạm hình rồng phượng sơn son thiếp vàng.

VIDEO MỚI NHẤT