Đội quân đất nung nghìn tượng canh giữ mộ Tần Thủy Hoàng

Video
Những chiến binh đất nung mặc áo giáp tề chỉnh kích thước bằng người thật là lực lượng bảo vệ hoàng đế Tần Thủy Hoàng ở thế giới bên kia.