Ngày đầu tiên ở Bentiu của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam

Video
32 bác sĩ đầu tiên trong tổng số 63 cán bộ, bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã được đưa sang Sudan.