Tác động của ô nhiễm không khí lên trí não

Sức khỏe
Các nhà nghiên cứu Anh phát hiện hít phải không khí ô nhiễm có nồng độ bụi mịn PM10 cao có thể khiến sinh viên bị điểm kém.