Thủy điện Hòa Bình đặc biệt như thế nào?

Video
Đóng góp 1/3 sản lượng điện cho cả nước, hồ Hòa Bình những ngày này đang chịu áp lực nước chứa đã gần đạt đỉnh.