Tài sản công trong Bộ Quốc phòng được kiểm kê như thế nào?

TPO - Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm phạm pháp luật về hoạt động kiểm kê tài sản.

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Với 4 chương, 25 điều, Thông tư này quy định chế độ kiểm kê tài sản công trong Bộ Quốc phòng theo định kỳ hàng năm và theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của Thủ tướng Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong công tác kiểm kê tài sản công.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng được giao theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản công; doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã được giao quản lý, sử dụng tài sản công không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư nêu rõ: Công trình quốc phòng là công trình được xây dựng mới hoặc lợi dụng, cải tạo những kiến trúc, vật thể có sẵn do cấp có thẩm quyền Nhà nước xác định nhằm phục vụ cho mục đích phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc; Hàng dự trữ quốc gia trong Bộ Quốc phòng là hàng dự trữ của Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, cất giữ theo quy định của pháp luật về Dự trữ quốc gia; Hàng dự trữ quốc phòng là hàng dự trữ của Bộ Quốc phòng giao cho các ngành, đơn vị quản lý, cất giữ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ…

Về xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm kê tài sản, Thông tư quy định: Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về kiểm kê tài sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm phạm pháp luật về hoạt động kiểm kê tài sản tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp mình; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu tách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020 và thay thế Thông tư ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ kiểm kê hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng