Tinh giản biên chế hơn 32 nghìn người

TP - Theo dự thảo báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 ngành Nội vụ, tính từ đầu năm đến ngày 10/12/2017, đã thực hiện tinh giản biên chế với tổng số hơn 32 nghìn người.

Trong đó, các cơ quan, đoàn thể 1.290 người, các cơ quan hành chính 3.842 người, các đơn vị sự nghiệp công lập gần 22 nghìn người, cán bộ công chức cấp xã hơn 5 nghìn người…

Ngoài ra, Bộ Nội vụ đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2017 tại 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Nội vụ, qua thanh, kiểm tra đã phát hiện những thiếu sót, sai phạm như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, người được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tuyển dụng không qua thi tuyển, tiếp nhận công chức không đúng đối tượng, không đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn…

Một trong những tồn tại, hạn chế được Bộ Nội vụ chỉ rõ, như việc tổ chức bộ máy một số cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Việc đổi mới chức năng, nhiệm vụ của cả bộ máy hành chính nhà nước còn chậm, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số lĩnh vực quản lý nhà nước vẫn còn chồng chéo, vướng mắc.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức để bố trí cán bộ chuyên trách các ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện theo Luật Chính quyền địa phương. Một số bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế không theo trình tự quy định và giải quyết tinh giản biên chế theo nguyện vọng cá nhân, có những trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản biên chế vẫn đưa vào diện tinh giản. Do đó Bộ Nội vụ đã không thẩm tra hoặc không đồng ý thực hiện tinh giản biên chế.

Cùng với đó, hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương vẫn chưa thật thống nhất, thông suốt. Còn tình trạng mệnh lệnh hành chính chưa được chấp hành một cách nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương hành chính một số nơi còn lỏng lẻo và tình trạng tùy tiện, thiếu quy định rõ ràng về quy trình giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính. Phương thức quản lý điều hành của bộ máy hành chính một số nơi chậm thay đổi, quy trình làm việc còn thiếu chuyên nghiệp, sự phối hợp còn thiếu chặt chẽ.

Nguyên nhân theo Bộ Nội vụ, còn tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành sự chỉ đạo, điều hành chưa thực sự nghiêm, trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, nể nang. Bên cạnh đó, phẩm chất đạo đức, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém.  

Kiểm soát chặt số cấp phó

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, 2018 là năm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành, triển khai công tác cải cách hành chính theo hướng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương theo quy định. Đặc biệt là tiếp tục quản lý chặt chẽ tổ chức bộ máy hành chính và kiểm soát chặt chẽ số lượng cấp phó, biên chế trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá